ಬನನ ಸಕರತ ಹಬಬ ಆಚರಸಣ ಇದ ಬರ ಟರಲರ ಫಲ ವಡಯ ನಳ ಸಜ 6:30 #shorts #youtubeshorts


Share with friends